Header menu

Mobilitet i København

  • Cykler og biler på Søtorvet
  • Trafik på Christianshavns Torv
  • Kompagnistræde
  • Cykel i metroen
  • Metro og S-tog på Flintholm Station
  • Metro ved DR Byen
København arbejder målrettet med trafikledelse og har et mål om, at 75 % af alle ture skal ske med gang, cykel og kollektiv trafik.

Mere cykling og kollektiv transport – Mindre biltrafik

I København har vi et overordnet mål i kommuneplanen om, at antallet af personture i byen med kørende trafik skal være fordelt med højst 1/3 med bil og mindst 3/4 med cykel og kollektiv trafik. Når fodgængerne regnes med, er målet, at 75 % af alle ture skal ske med gang, cykel og kollektiv trafik. For at nå disse mål skal væksten i trafikken være båret af gang, kollektiv transport og cykler, og derfor arbejder vi for en sammenhængende by med effektive grønne transportmuligheder.  

Når vi flytter transporten over til cykel, gang og kollektiv trafik, bliver der bedre plads på vejene for virksomhederne og for de borgere, som har brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen.

Indbyggertal og bilejerskab er de senere år vokset, uden at biltrafikken er steget. København er derfor godt på vej i forhold til vores mål og vi fortsætter arbejdet med hele tiden at udbygge den kollektive trafik og et attraktivt cykelstinet i takt med befolkningsudviklingen.

Udvidelse af Københavns metro

I 2019 åbner Metrocityringen, en ny strækning af Københavns metro. Det betyder, at over 100.000 nye passagerer hver dag vil benytte sig af den kollektive trafik i København.

For at sikre bedst mulig sammenhæng mellem transportformerne sker der, med projektet Bynet 2019, en tilpasning af busnettet frem mod Metrocityringens åbning, så der skabes bedre sammenhæng mellem bus, tog og metro.  Desuden arbejdes der hele tiden på at styrke samspillet mellem den kollektive trafik og cyklerne, fx gennem bycykler, cykelparkering ved stationer og muligheder for at tage cyklen med toget.

Bedre fremkommelighed

God fremkommelighed i byen handler både om hele tiden at optimere transporten og om en forventningsafstemning med trafikanterne. Derfor arbejder København målrettet med trafikledelse og har vedtaget servicemål for hhv. cykler, fodgængere, busser og biler. På den måde er det tydeligere, hvilken målgruppe, der prioriteres på hvilke strækninger.

En by i vækst har mange anlægsprojekter i gang, og der er derfor også fokus på at optimere koordineringen af de anlægsprojekter, der påvirker vejnettet, så fremkommeligheden bliver så god som mulig for cykler, busser og biler.

Kontakt