Verdens bedste cykelby

København er gennemkrydset af hundredevis af cykelstier og grønne cykelruter. Læs mere om vores arbejde for at gøre verdens bedste cykelby endnu bedre.

København er kendt verden over for vores mange cyklister og cykelstier. Hver dag foregår mere end to ud af fem ture til arbejde og uddannelse i København på cykel, og flere cykler end biler krydser dagligt indre by.

Vi forventer, at cykeltrafikken fortsat vil stige de kommende år. Derfor fremtidssikrer vi den københavnske cykelinfrastruktur ved at skabe et sammenhængende og attraktivt netværk af cykelstier. Målet er, at endnu flere vælger cyklen, når turen går til skole, arbejde, fritidsaktiviteter eller indkøb. Vi kommer i mål ved at udbygge cykelforholdene med afsæt i et omfattende strategisk og analytisk arbejde.

Her på siden har vi samlet de nyeste analyser, evalueringer og strategier, som forhåbentlig kan inspirere fagfolk og andre, der interesserer sig for arbejdet med cyklisme.

Strategier og retningslinjer for Verdens Bedste Cykelby København

Københavns cykelstrategi 2011 – 2025: Fra god til verdens bedste

Visionen for cykelindsatsen er, at vi vil være Verdens Bedste Cykelby. Det indbefatter, at det er trygt, hurtigt og komfortabelt for alle at cykle i København, uanset hvor rutineret cyklisten er. Cykelstrategien omfatter også PLUS-nettet, der er et prioriteret net af cykelforbindelser med særligt høje krav til cykelstibredde, vedligehold og snerydning.

Hent "Fra god til verdens bedste - Københavns cykelstrategi 2011-2025"

Cykelregnskaber - fakta om cyklisme i København

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gør vi op, hvordan det går med at nå de mål, der er besluttet i cykelstrategien. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne - og hvad der kan gøres bedre.

Cykelregnskab 2018

Temaer: Cykelparkering, supercykelstier og samfundsøkonomi, sundheds- og trængselsgevinster forbundet med cykelpendling, sociale aspekter af cykling og mobilitet, fremtidige tendenser og innovation på cykelområdet.

Hent Cykelregnskab 2018

Cykelregnskab 2016 

Temaer: Cykelbroer, pladsoptimering, regional sammenhæng.

Hent Cykelregnskab 2016

Cykelregnskab 2014 

Temaer: Pendlertrafik, cykelpendlere, tryghed, supercykelstier.

Hent Cykelregnskab 2014

Cykelredegørelser

De årlige cykelredegørelser er stilet til Teknik- og Miljøudvalget. Redegørelserne giver et overblik over Københavns Kommunes prioriterede indsatser på cykelområdet, effekten af dem, status for de politisk vedtagne mål og måling af borgernes tilfredshed. Cykelredegørelserne giver også forslag til konkrete initiativer, der kan være relevante for budgetforhandlingerne. 

NB! Fra 2020 er Cykelredegørelsen erstattet af en årlig Mobilitetsredegørelse, der ikke kun omfatter cyklisme, men giver et overblik over den samlede mobilitetsindsats. Mobilitetsredegørelserne er dermed et udtryk for en mere helhedsorienteret tilgang til forskellige transportformer, som både konkurrerer imod og understøtter hinanden

Hent Mobilitetsredegørelse 2021 

Cykelredegørelse 2020

Udviklingen i cykeltrafikken og de eksisterende målsætninger er udgangspunktet for Cykelredegørelse 2020. Følgende seks temaer er udpeget som de væsentligste fremtidige indsatser på cykelområdet:

 • Cykelstier
 • Supercykelstier
 • Grønne Cykelruter
 • Cykelparkering
 • Genveje for cykeltrafikken og udsat by
 • Foranalyser af cykelinitiativer

Hent Cykelredegørelse 2020 (pdf)

Cykelredegørelse 2019

Udviklingen af cykeltrafikken og de eksisterende målsætninger er udgangspunktet for Cykelredegørelse 2019. Følgende fire temaer er udpeget som de væsentligste fremtidige indsatser på cykelområdet:

 • Cykelstier
 • Supercykelstier
 • Cykelparkering
 • Lokale omkostningseffektive tiltag

Hent Cykelredegørelse 2019 (pdf) 

Cykelredegørelse 2018

Udviklingen i cykeltrafikken og de eksisterende målsætninger er udgangspunktet for Cykelredegørelse 2018. Følgende seks temaer er udpeget som de væsentligste fremtidige indsatser på cykelområdet:

 • Cykelparkering
 • Supercykelstier
 • Cykelstier og sikre skoleveje
 • Cykel- og gangbroer/-tunneller
 • Cykelgader
 • Grønne Cykelruter

Hent Cykelredegørelse 2018 (pdf)

Cykelredegørelse 2017

Udviklingen i omfanget af cykeltrafik og de eksisterende målsætninger er udgangspunktet for Cykelredegørelse 2017. Følgende fire temaer er udpeget som de væsentligste indsatser på cykelområdet fremover:

 • Udmøntning af Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025
 • Cykeltiltag som følge af byudvikling
 • Cykelparkering ved trafikknudepunkter
 • Øvrige tiltag der maksimerer den samfundsøkonomiske gevinst.

Hent Cykelredegørelse 2017 (pdf)

Cykelredegørelse 2016

Cykeltrafikkens udvikling og eksisterende målsætninger på cykelområdet er udgangspunktet for Cykelredegørelse 2016. Følgende tre temaer er udpeget som væsentlige indsatser på cykelområdet i 2016:

 • Fremkommelighed
 • Sikkerhed og tryghed
 • Cykelparkering.

Hent Cykelredegørelse 2016 (pdf)

Cykelparkering og cykelstier - prioriteringsplaner

Cykelparkering - prioriteringsplan

Bedre cykelparkering er en af flere forudsætninger for at få flere københavnere til at cykle. Derfor har strategien Fællesskab København en målsætning om, at 70 % af københavnerne er tilfredse med mulighederne for cykelparkering i 2025.

Hent Prioriteringsplan for Cykelparkering 2018-2025

Cykelstier - prioriteringsplan

Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025 afløser den tidli­gere Cykelstiprioriteringsplan fra 2006. Planen skal sikre, at den fortsatte udbygning af cykelstinettet i København skaber mest mulig værdi i form af bedre fremkommelighed, sik­kerhed og tryghed for dem, der cykler.

Hent Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025

Cykelstier - midtvejsevaluering af prioriteringsplan

Teknik- og Miljøforvaltningen foretog i 2020 en midtvejsevaluering af cykelstiprioriteringsplanen. Evalueringen opgør blandt andet for, hvor mange af cykelstiprioriteringsplanens initiativer, der er realiseret, og hvilke der forsat mangler at blive gennemført. Evalueringen har også en opgørelse over tilgængelig viden om fremskrivninger af cykeltrafikken. 

Hent Midtvejsevaluering af Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025

Retningslinjerne "Cykelfokus i vejprojekter"

Københavns Kommune har udarbejdet retningslinjer for vejprojekter med særligt fokus på cyklisme. Retningslinjerne skal sikre, at veje i København designes, så cykeltrafikken er indtænkt bedst muligt og på et niveau, der matcher de politiske mål, uanset om projektet har mange eller få cykelelementer. Herudover skal retningslinjerne bidrage til, at de eksterne rådgivere, der designer byens veje, får kendskab til Københavns ambitionsniveau tidligt i processen, så projekteringen er så effektiv som muligt. 

NB! Nedenstående version er under opdatering - ny version forventes færdig i 2022. 

Hent "Københavns Kommunes retningslinjer for cykelfokus i vejprojekter"

Kontakt

Mobilitet