Ambitiøs Klimaplan 2035 kræver samarbejde

I Københavns Kommune er vi i gang med at udvikle den kommende klimaplan for klimaomstillingen frem mod 2035. Den nye klimaplan træder i kraft i 2026.

Den kommende klimaplan skal gøre København klimaneutral og til et globalt grønt forbillede for storbyer.

Det kræver både nytænkning og nye samarbejder. Der er brug for, at alle i København – borgere, civil-samfund, erhvervsliv og kommunen – trækker i samme retning, hvis vi skal lykkes med de radikale ændringer, klimakrisen kræver.

Vi inviterer forskellige virksomheder, vidensinstitutioner, foreninger, m.fl. til workshops og dialog for bedre at forstå de forskellige udfordringer og på sigt finde løsninger. Resultater fra de forskellige workshops vil også blive delt her på siden.

Deltag i arbejdet

Sådan laver vi Klimaplan 2035

Som noget nyt skal den nye klimaplan derfor ikke blot bestå af indsatser, der sænker CO2-udledningen fra vores energiforbrug, energiproduktion, transport og byggeri.

Nye ambitiøse mål betyder nemlig, at den nye klimaplan også måler på københavnernes forbrug af tøj, fødevarer, elektronik, rejser mv. for at nedbringe CO2-udledningen herfra.

De nødvendige indsatser kan kun udvikles i samarbejde med de virksomheder og organisationer, der til daglig beskæftiger sig med de relevante forbrugsområder.

Derfor inviterer vi virksomheder og andre organisationer indenfor til at være med i udviklings- og implementeringsarbejdet.

Her på siden vil vi løbende annoncere forskellige udfordringer indenfor forskellige forbrugskategorier, som vi ønsker at belyse og finde løsninger til sammen.

Skriv til os via 'Kontakt' nedenfor, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Sådan laver vi den næste klimaplan

Udfordringerne

Lær om de forskellige udfordringer

Vis alle

Byggeri

Klimabelastningen fra opførslen af nybyggeri og anlæg i København er stor. Belastningen kommer først og fremmet fra produktionen af byggematerialer.

Selvom byen vokser, er vi nødt til at sikre, at fremtidens boliger og anlæg er skabt med et langt lavere CO₂-forbrug. Heldigvis er der mange muligheder for at skabe denne omstilling.

Samarbejdet med aktører på området

For at begrænse udledningerne forbundet med byggeri skal vi udforske potentialerne sammen med de private aktører i byggebranchen. Hvordan kan vi skabe en by, hvor vi transformerer og renoverer de bygninger vi allerede har i stedet for at rive ned og bygge nyt? Vi hører gerne fra dig, der som aktør kan hjælpe med:

 • hvordan kan vi i langt højere grad transformere den eksisterende bygningsmasse, i stedet for at rive ned og bygge nyt?
 • hvilke alternative byggematerialer med et lavt CO2-aftryk, der kan implementeres i et alment boligbyggeri
 • hvilke relevante aktører skal inddrages i at formulere en samlet bæredygtighedsstrategi for den almene boligsektor
 • hvordan vi kan skabe en ny og mere cirkulær byggeskik i byggebranchen, både når vi bygger nyt og renoverer
 • hvordan vi kan arbejde med at reducere behovet for nybyggeri.

Skriv til os via formularen herunder, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Forbrugsprodukter

Ting som møbler, elektronik, tøj og sko fylder meget i danskernes klimaaftryk. Det samme gælder kommunens egne indkøb af fx kontorinteriør, institutionsmøbler og arbejdstøj.

Det skyldes især, at produktionen af disse ting medfører en stor CO₂-udledning, og at vi skiller os af med ting lang tid før, at de egentlig er udtjente. Vi foretrækker at købe nyt frem for at reparere. Og vi er hurtige til at erstatte de ting, vi har, med en nyere model, selvom den gamle stadig virker.

Samarbejdet med aktører på området

Målet er at forlænge forbrugsvarernes levetid ved at skabe en by, hvor det er nemt at dele, recirkulere og reparere forbrugsvarer.

Vi vil gerne i dialog med butikker, producenter, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og andre, der ønsker at bidrage til omstillingen.

Vi hører gerne fra dig, der som aktør kan hjælpe med:

 • at understøtte og etablere cirkulære forretningsmodeller i København. Hvordan skabes der gode rammer for erhvervslivet i København samtidig med, at der er fokus på mindre forbrug
 • hvordan vi fremmer eco-design og får københavnerne til at prioritere holdbare produkter, der kan repareres
 • hvordan københavnerne i højere grad låner, deler, bytter deres ting og køber genbrug.

Skriv til os via formularen herunder, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Fysisk planlægning

Fysisk planlægning dækker over både kommune- og lokalplanlægning, der er centrale redskaber til at skabe rammerne om et mere bæredygtigt byliv. Vi skal undersøge hvordan planlægningen af byområder kan fordre CO2-lette bygninger eller skabe byrum der understøtter den grønne omstilling ved at inspirere til en hverdag med et lavere klimaaftryk.

Samarbejdet med aktører på området

Vi hører gerne fra dig, der som aktør kan hjælpe med:

 • at se på hvordan grønne ikke-kommercielle byrum kan påvirke adfærd og forbrug i en klimavenlig retning
 • at planlægge ”15 minutters byen”, hvor københavnere skal kunne tage i skole, komme til fritidsaktiviteter, arbejde og handle i gå- eller cykelafstand fra hjemmet.

Skriv til os via formularen herunder, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Fødevarer

Vores private forbrug af fødevarer er en af de tungeste poster i danskernes klimaregnskab. Der er derfor store perspektiver i at se på, hvordan vores fødevareforbrug i privatlivet og måltider i kantiner og restauranter bliver mindre klimabelastende.

Hvis vi som kommune skal reducere klimabelastningen fra københavnernes forbrug, er et vigtigt greb at understøtte en omstilling af madindkøb, madlavning og spisevaner i en langt mere planterig retning. Vi skal også arbejde endnu hårdere for at reducere madspild.

Samarbejdet med aktører på området

Vil I som branche være med til at udforme fremtidens løsninger for en mere klimavenlig fødevarescene i København? Er du fx producent, arbejdsplads, detailhandel eller restauratør? Så kan dine bidrag gøre os klogere på området og være med til at forme indsatser og løsninger, der mindsker københavnernes klimabelastning fra fødevarer.

Vi hører gerne fra dig, hvis du vil medvirke til:

 • at finde ud af, hvordan vi skruer ned for mængden af klimabelastende fødevarer og gør udviklingen attraktiv for både producent, forhandler og forbruger
 • at knække koden til, hvordan flere frokostordninger i kantiner bliver mere plantebaserede
 • at reducere kødforbruget i Københavns take away- og restaurationsbranche
 • at reducere mængden af madspild fra detailhandel og restaurationsbranchen
 • at sikre, at byens fritids- og kulturliv i stigende grad tilbyder måltider, der er mindre klimabelastende.

Skriv til os via formularen herunder, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Grønne kompetencer

Den grønne omstilling af vores by og samfund vil betyde, at vi i fremtiden får et anderledes arbejdsmarked, hvor profiler og kompetencer, der kan udvikle og drifte et bæredygtigt samfund og erhvervsliv, kommer i højsædet. På tværs af sektorer skal den daglige drift omstilles til nye og grønnere løsninger og virksomhederne skal finde nye forretningsmodeller der understøtter et mere bæredygtigt forbrug.

For kommunen er det vigtigt, at udviklingen af arbejdsmarkedet sker i samspil med borgere og Københavns erhvervsliv. Sammen med byens erhvervsliv, skal vi omsætte byens klimaambitioner til konkrete løsninger til gavn for københavnerne, og med mulighed for eksport til resten af verden.

Samarbejdet med aktører på området

Vi ønsker arbejdsmarkedets aktørers forskellige perspektiver på behovet for kompetencer på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked i København.

Sammen vil vi afsøge mulighederne for at bidrage til og understøtte udviklingen af kompetencer, der kan fremme den grønne omstilling, herunder at opkvalificere ledige i den retning.

Vi hører gerne fra dig, der som aktør kan hjælpe med:

 • at undersøge efterspørgsel efter arbejdskraft og kompetencer indenfor grøn omstilling i København
 • at se på, hvordan vi motiverer borgere til at dygtiggøre sig indenfor de områder, hvor grønne kompetencer efterspørges.

Skriv til os via formularen herunder, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Klima(ud)dannelse af københavnerne

For at kunne forme et byliv, der både giver høj livskvalitet og er mere klimavenligt, er det afgørende, at københavnerne er positivt motiverede for de forandringer, der sker omkring dem. Og at københavnerne bliver aktive deltagere i omstillingen.

Som kommune skal vi arbejde målrettet for, at københavnerne i bred forstand får viden om og konkrete erfaringer med de hverdagsforandringer og muligheder, som en grøn omstilling af samfundet medfører.

Samarbejdet med aktører på området

Københavns Kommune vil sætte fokus på fremme af klimadannelse og uddannelse i dagtilbud og skoler og vil arbejde med et bredere dannelsesbegreb gennem kultur, fritid og folkeoplysning.

Vi inviterer til dialog med alle aktører på området, herunder skoler, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreninger, fritidstilbud, offentlige arbejdspladser, kulturinstitutioner mv. om de gode veje frem.

Vi hører gerne fra dig, der som aktør kan hjælpe med:

 • hvordan vi bedst kan bruge de institutioner (biblioteker, kulturhuse, fritidstilbud), der allerede findes, til at skubbe på den grønne omstilling
 • at afdække hvad man lærer om klimakrisen og klimahandling når man vokser op i København (i daginstitution, skole, fritidsaktiviteter mv.), og hvor der er huller at dække.

Skriv til os via formularen herunder, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Mobilitet

For at nedbringe Københavns CO₂-udledning væsentligt, er det afgørende, at vi i fremtiden transporterer os anderledes.

Heldigvis bruger stadig flere eldrevne køretøjer. Men vi må skabe rammerne og motivationen for en endnu hurtigere udfasning af fossildrevet trafik i byen.

Vi skal helst transportere os grønt på gåben eller på cykel. Hvis vi bruger offentlig transport eller har en bil, skal det også bruge grøn strøm.

Samarbejdet med aktører på området

Sammen med de aktører, der spiller en rolle for nutidens og fremtidens mobilitetsformer og for at påvirke trafikken i byen, vil vi undersøge, hvordan vi i videst muligt omfang kan få alle, der færdes i København, til at foretrække grøn mobilitet.

Vi hører gerne fra dig, der som aktør kan hjælpe med:

 • hvordan vi kan understøtte overflytningen fra bil til cykling, gang og kollektiv transport samt fastholde nuværende brugere ved at forbedre den samlede rejse og skabe gode knudepunkter
 • hvilke barrierer virksomhederne oplever for, at deres medarbejdere og kunder kan benytte grønne og aktive transportformer frem for biler.

Skriv til os via formularen herunder, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Rejser og oplevelser

Det at rejse er bl.a. forbundet med lysten til at opleve noget nyt, behovet for at slappe af og realisering af drømme, men flyrejser er en væsentlig klimabelastende forbrugskategori. Derfor er det vigtigt, at vi i en grøn fremtid kan tilfredsstille disse behov uden, at vi behøver at sætte os i en flyvemaskine.

Som kommune skal vi undersøge hvordan i højere grad kan minimere behovet for klimaskadelige rejser, skifte til mindre klimaskadelige rejseformer og forbedre eksisterende rejseformer.

Samarbejdet med aktører på området

Vi inviterer aktører i rejse- og oplevelsesbranchen til en bred dialog om udformningen af fremtidens ferie- og oplevelsesuniverser, der vil appellere til de forskellige forbrugersegmenter blandt københavnerne, der i dag har tendens til at vælge flyrejser.

Sammen vil vi blive klogere på, hvordan omstillingen kan fremmes, og hvad kommunens rolle i omstillingen kan være.

Vi hører gerne fra dig, der som aktør kan hjælpe med:

 • at se på københavnernes rejsemønstre og hvilke klimavenlige rejse- og oplevelsesmønstre, der kunne erstatte dem
 • at se på barriererne for, at københavnerne vælger mere klimavenlige transportformer som tog fremfor fly
 • at gøre København til et attraktivt at opholde sig og få nye oplevelser i sine ferier selvom man er københavner.

Skriv til os via formularen herunder, hvis du vil hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning.

Lokale klimatopmøder

Kom og deltag i arbejdet, når din bydel afholder lokalt klimatopmøde. Nørrebro holdt klimatopmøde i 2023 og i 2024 holder Amager og Vesterbro klimatopmøder.

Københavnernes Klimaborgerting: Læs anbefalingerne

Læs anbefalingerne fra Klimaborgertingets første samling.

Solceller i boligforeninger

Vil I lave grøn strøm i boligforeningen? Vi har lavet en vejledning til boligforeninger, hvordan man undersøger, om det kan betale sig.

KBH 2025 Klimaplanen

KBH 2025 Klimaplanen er den nuværende plan, der sætter rammerne for arbejdet med klima.

Se resultaterne af de færdige workshops

Vis alle

Fødevarer i Kantinebranchen: tirsdag den 10. oktober 2023

Tak til deltagerne. Vi er i gang med at beskrive resultaterne af workshoppen. Se oplægget herunder.

Oplæg

Hver dag serveres der frokost i mange københavnske virksomheder og uddannelsesinstitutioner – og Københavns Kommune vil gerne understøtte de kantiner, der gerne vil gå forrest i at servere mere bæredygtige og sunde frokostretter gennem reduktion af kød, lækre retter med grønt og gode madspildsløsninger. Men hvordan kan vi gøre det? Hvilke potentialer ser branchen, og hvilke barrierer kan vi måske hjælpe med at fjerne? 

De spørgsmål vil vi meget gerne høre branchens svar på. Og særligt fra den del af branchen, der er direkte ansvarlige – køkkenchefen i den interne kantine, den kundeansvarlige i catering- service firmaet, facility manageren eller den bæredygtighedsansvarlige, der står for kontrakten til kantineordningen.

Læs mere om klimaudfordringen med fødevarer i afsnittet 'Fødevarer' herunder.

Rejser og oplevelser: fredag den 27. oktober 2023

Tak til deltagerne. Vi er i gang med at beskrive resultaterne af workshoppen. Se oplægget herunder.

Oplæg

Vores rejse- og fritidsaktiviteter er forbundet med en væsentlig belastning af klimaet, og derfor er det vigtigt at forstå, hvordan vi kan omstille vores fritidsliv, så vi vælger rejseformer med mindre klimabelastning, og gør oplevelser med ingen eller lav CO2 udledning til det foretrukne valg for københavnerne.

Spørgsmålet til workshoppen er:

 • ”Hvordan kan vi i København nedsætte klimaaftrykket fra vores rejser og oplevelser og hvordan kan Københavns kommune understøtte den omstilling?"

På workshoppen ønsker vi inputs fra en aktørkreds, der blandt andet repræsenterer turisme og oplevelsesaktører, forskere og analytikere samt branchenetværk.

Klima(ud)dannelse: onsdag den 1. november 2023

Tak til deltagerne. Vi er i gang med at beskrive resultaterne af workshoppen. Se oplægget herunder.

Oplæg

Det er helt afgørende for en omstilling af København til en mere klimavenlig by, at københavnerne får viden og erfaringer, der muliggør og motiverer til deltagelse i den grønne omstilling.

Den 1. november stilles der skarpt på emnet klima (ud)dannelse i en workshop, hvor spørgsmålet for dagen er: 

 • “Hvordan bruger vi Københavns Kommunes institutioner til mest effektivt at fremme klimavenlig adfærd blandt borgerne og hvordan bør de mange indsatser prioriteres?”

Her ønsker vi at invitere en bred aktørkreds, der blandt andet repræsenterer Københavns Kommunes egne institutioner, forskere og videns personer samt andre aktører der arbejder med at fremme klimavenlig adfærd. 

Cirkulære forretningsmodeller: onsdag den 8. november 2023

Tak til deltagerne. Vi er i gang med at beskrive resultaterne af workshoppen. Se oplægget herunder.

Oplæg

Forbruget af ting som møbler, elektronik og tøj er en tung post i københavnernes og kommunens klimaregnskab, og for at kunne reducere vores klimabelastning må vi skabe en by, hvor forbrugsvarernes levetid forlænges mest muligt, så CO2 udledningen fra produktionen mindskes. 

Den 8. november inviterer vi vil en workshop, der stiller skarpt på cirkulære forretningsmodeller, hvor spørgsmålet for dagen er:

 • “Hvordan kan Københavns Kommune understøtte, at cirkulære forretningsmodeller relateret til tekstiler, elektronik, møbler og boliginteriør får bedre vilkår og anvendes i større grad i København?”

På workshoppen tager vi dialogen med en bred aktørkreds, der blandt andet repræsenterer erhvervsdrivende, forskere og videns personer samt branchenetværk.

Indretning af det offentlige rum: mandag den 20. november 2023

Tak til deltagerne. Vi er i gang med at beskrive resultaterne af workshoppen. Se oplægget herunder.

Oplæg

Planlægning og indretning af det fysiske rum i vores by udgør vigtige redskaber til at understøtte et bæredygtigt byliv. Kommunen har sammen med mange andre en vigtig rolle at spille i byplanlægningen og udviklingen.

Den 20. november gennemfører vi derfor en workshop, der fokuserer på planlægningen i det fysiske rum. Hovedtemaet for workshoppen er:

”Hvordan kan vi i København understøtte offentlige rum, der fremmer et mere klimavenligt forbrug i en levende by?”

Som deltagere i workshoppen ønsker vi at invitere en bred aktørkreds, der blandt andet inkluderer detailhandlende, arkitekter, forsknings- og videns personer, byplanlæggere og NGO’er.

Grønne kompetencer: torsdag den 23. november 2023

Tak til deltagerne. Vi er i gang med at beskrive resultaterne af workshoppen. Se oplægget herunder.

Oplæg

Fremtidens arbejdsmarked vil stille store krav til uddannelse og opkvalificering af medarbejderes kompetencer, så de kan udvikle og drifte et bæredygtigt samfund og erhvervsliv.

Den 23. november stiller vi derfor skarpt på sikringen af grønne kompetencer i København på en workshop, hvor spørgsmålet for dagen er:

”Hvordan kan vi i København bidrage til at sikre arbejdskraft og kompetencer til den grønne omstilling?”

For at få bedst muligt indblik i udfordringer og muligheder, inviterer vi en bred aktørkreds, der blandt andet repræsenterer fagforeninger, industri og erhverv, forskere og analytikere samt rekrutteringsbranchen. 

Fødevarer i Detailhandlen: fredag den 24. november 2023

Tak til deltagerne. Vi er i gang med at beskrive resultaterne af workshoppen. Se oplægget herunder.

Oplæg

En stor del af københavnernes forbrug af kød og andre fødevarer med et højt klimaaftryk finder sted, når de handler i supermarkedet. Detailhandlen er derfor en vigtig samarbejdspartner for Københavns Kommune i realiseringen af den kommende Klimaplan.

Fredag den 24. november afholder vi en workshop om vejen mod færre klimabelastende fødevarer i københavnernes indkøbskurve. På workshoppen deltager repræsentanter for detailhandlen, fødevareproduktionen og forbrugerne i København. Sammen skal vi indkredse visioner og barrierer for mindre klimabelastende fødevareindkøb, og vi skal skitsere de væsentligste skridt i en udvikling, der både skal være attraktiv for virksomheder og forbrugere.

Læs mere om klimaudfordringen med fødevarer i afsnittet 'Fødevarer' herunder.

Fremme af ECO-design: fredag den 1. december 2023

Tak til deltagerne. Vi er i gang med at beskrive resultaterne af workshoppen. Her er beskrivelsen af workshoppen:

Forbruget af ting som møbler, elektronik og tøj er en tung post i københavnernes og kommunens klimaregnskab, og for at kunne reducere vores klimabelastning må vi skabe en by, hvor forbrugsvarernes levetid forlænges mest muligt, så CO2-udledningen især fra produktionen mindskes.

Fredag den 1. december blev der stillet skarpt på ECO-design i København, da vi afholdt en workshop under temaet:

 • ”Hvordan kan Københavns Kommune understøtte et stort tilbud og efterspørgsel af ECO-designede produkter i København med fokus på holdbarhed og kvalitet?”

Kontakt

Klima 1

Njalsgade 13

2300 København S

Hvis du er interesseret i at hjælpe os med at forstå en udfordring eller finde en løsning, er du også velkommen til at kontakte os.