Cirkulær København

Alle københavnere skal have muligheden for at agere ressourcebevidst. Vi skaber rammer for en cirkulær livsstil, hvor affald ikke bare er affald, men ressourcer vi bruger igen.

Cirkulær København er Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan for 2019-2024. Planen har fokus på cirkulær økonomi og skal reducere mængden af affald, som sendes til forbrænding.

Cirkulær København har tre overordnede mål:

  • 70 procent af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald skal sorteres og indsamles til genanvendelse
  • Københavnerne skal genbruge tre gange så meget

Mere affaldssortering, bedre muligheder for genbrug, innovative samarbejder med virksomheder om sortering, genbrug og genanvendelse samt nye tekniske løsninger er omdrejningspunkter i planen.

Udfordringen

Meget af det, vi i dag kalder affald og smider væk, er en begrænset ressource. Hvis det først er forbrændt, kommer det ikke igen. Derfor skal endnu flere ressourcer indgå i en cirkulær økonomi, frem for at blive taget ud af kredsløbet.

I København vil vi blive bedre til at genbruge, og til at sortere vores affald til genanvendelse.

Sådan når vi i mål - vores tilgang

Vi arbejder på at nå målene om 70 procent sortering og tredobling af genbrug gennem en vifte af aktiviteter, blandt andet:

  • Etablering af ca. 550 offentlige sorteringspunkter
  • Nye nærgenbrugsstationer og bedre muligheder for genbrug på de øvrige genbrugsstationer
  • Affaldssortering i Københavns borgerrettede institutioner
  • Mere sortering af især madaffald og plast
  • Nye tekniske løsninger til bedre eftersortering

Kontakt os

Teknologi, Udvikling og Ressourcer